Vragen of hulp nodig bij een bestelling? Bel 010 - 82 01 800

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Uitleen Sport- en Spelmaterialen  

 

Begrippen

Attributen  

Assortiment van verschillende soorten aan sport- en spelmaterialen alsmede entourage. 

Uitlener  

BSW Rotterdam, gevestigd aan de Sportlaan 77 - 3078 WR te Rotterdam. De instelling die Attributen tijdelijk beschikbaar stelt. 

Lener  

Non-profitorganisatie die attributen tijdelijk in beheer en gebruik heeft. 

Uitleenservice  

Het beschikbaar stellen door Uitlener aan Lener van Attributen t.b.v. sport- en feestdagen, evenementen en manifestaties. 

Partijen  

Uitlener en Lener gezamenlijk. 

Servicepas  

Bewijs van deelname aan de Uitleenservice van Uitlener door Lener voor de duur van een kalenderjaar of deel daarvan met daaropvolgend steeds stilzwijgende verlenging. 

Uitleendepot  

Opslag-, ophaal- en bezorgdepot voor uitleen van Attributen van Uitlener, gevestigd aan de Sportlaan 77- 3078 WR te Rotterdam. 

1.  Algemene bepalingen  

1.1 Van de Uitleenservice kan gebruik worden gemaakt door uitsluitend non-profit organisaties als wijk- en buurtverenigingen, speeltuinverenigingen, scoutingclubs, scholen en kerkgenootschappen gevestigd binnen het verzorgingsgebied Zuid-Holland. 

1.2 De Servicepas wordt beschikbaar gesteld tegen een door Uitlener vast te stellen vergoeding per kalenderjaar of deel daarvan. Zonder schriftelijke opzegging door een der Partijen wordt de geldigheid van de Servicepas steeds automatisch stilzwijgend voor een opvolgend kalenderjaar verlengd. 

1.3 Opzegging van de Servicepas door Lener dient schriftelijk aan Uitlener kenbaar te worden gemaakt uiterlijk twee maanden voorafgaande aan een opvolgend kalenderjaar. Uitlener is in geval van opzegging van de Servicepas door Lener niet te enige restitutie van betaalde vergoeding voor de Servicepas verplicht. 

1.4 Lener dient de jaarlijkse vergoeding voor de Servicepas binnen een door Uitlener redelijk te stellen termijn volledig te voldoen. Het niet, niet tijdig of niet volledig door Lener voldoen van de vergoeding voor de Servicepas impliceert dat hij geen gebruik kan maken van de Uitleenservice. 

1.5 De door Uitlener uit te geven Servicepas wordt op naam van Lener gesteld en is voorts locatiegebonden. Indien Lener een non-profitorganisatie vertegenwoordigt met meer vestigingslocaties kan slechts van de Uitleenservice gebruik worden gemaakt door de vestigingslocatie op wiens naam/adres de Servicepas is gesteld. Het is Lener toegestaan voor meer vestigingslocaties een Servicepas aan te vragen. 

1.6 De overeenkomst tot het aangaan van de uitleenverplichting wordt schriftelijk vastgelegd in een door partijen te ondertekenen document. 

1.7 Voor afgifte van Attributen dient Lener te allen tijde een geldige Servicepas aan Uitlener te tonen. Uitlener kan verlangen dat Lener zich daarbij met een geldig legitimatiebewijs legitimeert. 

2.  Vergoeding  

2.1 Vergoeding voor de Servicepas wordt jaarlijks door Uitlener vastgesteld en afgeleid van het meest actuele Consumentenprijsindexcijfer (CPI). 

2.2 Verhoging van de vergoeding voor de Servicepas is geen aanleiding tot beëindiging van het gebruik van de Servicepas door Lener tenzij Uitlener de vergoeding significant hoger zal vaststellen dan op basis van berekening van het CPI. In geval Uitlener besluit tot extra verhoging van de vergoeding zal hij Lener daarvan uiterlijk 2 maanden voorafgaande aan de ingangsdatum (een opvolgend kalenderjaar) daarvan schriftelijk in kennis stellen. Lener kan als dan uiterlijk 1 maand voorafgaande aan het opvolgende kalenderjaar het gebruik van de Servicepas beëindigen door middel van schriftelijke berichtgeving aan Uitlener. 

2.3 Na betaling van de vergoeding voor de Servicepas is het gebruik van de Uitleenservice om niet. Voor aanvullende dienstverlening als transport, worden door Uitlener aan Lener separaat nader overeen te komen kosten in rekening gebracht. 

3.  Uitleenservice  

3.1 Het actuele aanbod aan Attributen wordt getoond op de website van Uitlener www.bswuitleen.nl. Informatie over de uitleen en vervoer wordt tijdens kantooruren telefonisch verstrekt via het nummer: 010-8201800 of kan per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) worden aangevraagd. 

3.2 Desgewenst wordt door Uitlener nadere uitleg geven over het gebruik en vervoer. Bij de Uitleen van Attributen worden veelal door Uitlener spel- en of gebruiksreglementen beschikbaar gesteld. 

3.3 Uitleen van Attributen geschiedt via de website www.bswuitleen.nl. Deze aanvraag dient door Lener tenminste 14 dagen, doch niet eerder dan 6 maanden, voorafgaande aan de datum van de gewenste beschikbaarstelling door Uitlener te zijn ontvangen. 

3.4 Lener ontvangt te allen tijde van Uitlener een bevestiging per e-mail voor Uitleen van de gewenste c.q. beschikbaar te stellen Attributen. 

3.5 Op basis van een voorafgaand ingediend schriftelijk verzoek door Lener worden door Uitlener in beginsel maximaal 15 Attributen per Uitleen/activiteit beschikbaar gesteld. 

3.6 Het maximaal aantal aaneengesloten dagen dat Attributen beschikbaar gesteld worden is een week. In sommige gevallen is hieromtrent een uitzondering mogelijk.

3.7 Het assortiment Attributen is geschikt voor inzet bij in- en outdooractiviteiten tijdens nationale feestdagen, zeskampen, sport- en spelevenementen, wijk- en straatspeeldagen. 

3.8 Voorafgaande aan de Uitleen door Lener bezichtigen van Attributen in het Uitleendepot is op basis van voorafgaande afspraak met Uitlener mogelijk. Bezichtiging is uitsluitend mogelijk tijdens reguliere werkdagen/kantooruren. 

4.  Levering  

4.1 Door Uitlener beschikbaar te stellen Attributen dienen door Lener op de overeen te komen werkdag van beschikbaarstelling op het Uitleendepot te worden afgehaald tussen 14.00 en 17.00 uur. 

4.2 Voor het ophalen en terugbezorgen van Attributen aan het uitleendepot van Uitlener dient Lener zorg te dragen. 

4.3 Lener dient zich er van te vergewissen dat voor vervoer van Attributen een geschikt transportmiddel wordt ingezet. 

4.4 Desgewenst kan tegen vergoeding het transport van Attributen naar en van een door Lener aan te wijzen locatie binnen het verzorgingsgebied Zuid-Holland door Uitlener worden verzorgd. Mits de locatie over de verharde weg met transportauto bereikbaar is. 

4.5 Lener dient bij het afhalen samen met Uitlener zich er van te vergewissen dat de uit te lenen Attributen schoon en geschikt zijn voor het beoogde gebruik. 

4.6 Lener dient zich er van te vergewissen dat de door hem te lenen attributen bij beschikbaarstelling door Uitlener in aantal en type in overeenstemming zijn met de omschrijving van de schriftelijke bevestiging en voorts zoals tussen partijen is overeengekomen. 

5.  Terugbezorging  

5.1 Door Lener geleende Attributen dienen door of namens hem uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen duur van de Uitleen in het Uitleendepot van Uitlener te worden terugbezorgd. 

5.2 Lener dient er voor zorg te dragen dat alle aan hem uitgeleende Attributen schoon, onbeschadigd en compleet worden terugbezorgd. 

5.3 Terugbezorging dient te geschieden uitsluitend op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur. 

5.4 Kosten voor herstel of vervanging van beschadigde of vermiste Attributen worden door Uitlener op Lener verhaald. Ingeval van terugbezorging van vervuilde Attributen worden de kosten voor reiniging eveneens door Uitlener op Lener verhaald. Deze kosten dienen binnen een termijn van uiterlijk 7 dagen na vordering door Lener te worden voldaan. 

5.5 In geval van vermissing of diefstal wordt door Uitlener aangifte gedaan. 

6.  Verantwoordelijkheid Lener  

6.1 Lener is bij Uitleen vanaf de beschikbaarstelling tot en met de terugbezorging op het Uitleendepot van Uitlener verantwoordelijk voor de door hem geleende Attributen. 

6.2 Het door Lener aan derden beschikbaar stellen van door Uitlener aan Lener uitgeleende Attributen, anders dan een normaal regulier gebruik, is niet toegestaan. 

6.3 Lener is verplicht schade en/of vermissing van aan hem uitgeleende Attributen terstond bij Uitlener te melden. 

6.4 Indien Uitlener door overmacht een aangegane verplichting tot Uitleen van Attributen aan Lener niet of niet geheel kan nakomen, kan eventuele daaruit voortvloeide directe of indirecte schade door Lener niet op Uitlener worden verhaald. 

6.5 Van overmacht, zoals in het voorgaande lid bedoeld, is sprake in geval van onvoorziene omstandigheden of calamiteiten die buiten de schuld van Uitlener zijn ontstaan. Het niet tijdig, vervuild of beschadigd inleveren van Attributen in het Uitleendepot door voorgaande Lener(s) valt eveneens onder overmacht. 

6.6 Partijen zullen ingeval van niet, niet tijdig of niet volledig door Uitlener kunnen nakomen van de aangegane Uitleenverplichting, een voor Uitlener onverplichte alternatieve oplossing zoeken.  6.7 Het gebruik van Attributen bij Uitleen is voor risico van Lener. Uitlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid door of namens Lener en/of personen die namens Lener gebruik maken of hebben gemaakt van de Attributen. 

6.8 Ingeval dat, naar het oordeel van Uitlener, de Servicepashouder/Lener zich niet aan de voorwaarden houdt, kan Uitlener de Uitleen en/of gebruik van Attributen weigeren. 

7.  Reclamatie  

7.1 Ingeval van reclamatie door Lener dient Uitlener door hem in staat te worden gesteld de reclamatie te verifiëren. 

7.2 Indien reclamatie naar het oordeel van Uitlener terecht is, zal Uitlener trachten Lener in redelijkheid met gesloten beurzen te compenseren. 

7.3 Bij geschil wordt in eerste aanleg door Partijen getracht in den minne tot overeenstemming te komen. Indien daarover geen overeenstemming kan worden bereikt wordt dit geschil ter beslechting voorgelegd aan de Rechtbank in Rotterdam, tenzij dwingend recht dat in de weg staat. 

7.4 Op door Uitlener gesloten overeenkomsten tot Uitleen en verrichte handelingen wordt geacht uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing te zijn. Deze overeenkomsten tot Uitleen en/of daaruit voortvloeiende handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. 

7.5 Alle geschillen worden in eerste aanleg, tenzij dwingend recht dat in de weg staat, beslist door de Rechtbank te Rotterdam. 

8.  Verplichtingen Lener  

8.1 Lener is verplicht de aan hem uitgeleende Attributen uitsluitend in overeenstemming met bepaling van deze voorwaarden te gebruiken en te beheren. 

8.2 Lener dient er in het bijzonder voor zorg te dragen dat: 

 1. het gebruik geschiedt conform de bij de Attributen behorende voorschriften/bepalingen,
 2. attributen worden beheerd en gebruikt zoals het een goed huisvader betaamt,
 3. tijdens het gebruik van Attributen door deelnemers aan activiteiten namens Lener er voldoende toezicht is, 
 4. geen veranderingen of wijzigingen aan Attributen worden aangebracht,
 5. Uitlener te allen tijde toegang heeft tot uitgeleende Attributen,
 6. zij aanspraken op Attributen door derden afwijst en Uitlener vrijwaart voor aanspraken door derden, 
 7. Attributen niet beschikbaar komen of worden gesteld aan derden en verzoeken daartoe afwijst, 
 8. voor zijn rekening en risico tijdig zorg draagt voor:
  • het verkrijgen van benodigde vergunningen, ontheffingen en/of beschikkingen,
  • deugdelijke buiten-/binnenruimte waar de Attributen worden geplaatst en gebruikt,  veilige aan- en afvoer, plaatsing en opslag van de Attributen,   aansluiting op de benodigde nutsvoorzieningen, energie e.d. 

9.  Veiligheid  

9.1 Lener draagt gedurende de duur van de Uitleen en het gebruik van Attributen zorg voor de veiligheid van Lener en namens hem de gebruikers. Uitlener zal Lener voorzien van instructies in relatie tot een juist en veilig gebruik van de Attributen. 

9.2 Het is Lener niet toegestaan geleende Attributen bij slechte weersomstandigheden in de buitenruimte in te zetten en /of te gebruiken. Bij een windkracht boven de 6 beaufort dient Lener het gebruik van Attributen in de buitenruimte te staken. Lener dient alsdan direct zorg te dragen voor de veiligheid van deelnemers aan zijn activiteit en vervolgens de geleende Attributen te beschermen tegen schade. 

9.3 Indien Lener vereiste veiligheidsmaatregelen niet kan naleven, uitvoeren of handhaven, is Uitlener gerechtigd de overeenkomst tot uitleen van Attributen te weigeren dan wel eenzijdig vroegtijdig te beëindigen. 

9.4 Lener heeft bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst tot Uitleen van Attributen door het niet of niet volledig naleven van veiligheidsmaatregelen geen recht op enige compensatie.

10.  Reparatie 

10.1 Reparaties aan Attributen worden uitsluitend door of namens Uitlener uitgevoerd. Kosten van reparaties aan Attributen ten gevolge van onzorgvuldig en/of ondeskundig handelen door of namens Lener, anders dan normale slijtage, komen voor rekening van Lener.  

11.  Risico Lener  

11.1 Lener draagt het volledige risico en de verantwoordelijkheid van de aan hem uitgeleende Attributen gedurende de tijd dat Lener deze onder zich heeft. Het is Lener toegestaan de Attributen voor zijn rekening tegen diefstal, verlies en/of schade te verzekeren. 

12.  Gebreken  

12.1 Indien aan een Attribuut een gebrek of schade is ontstaan buiten de schuld van Lener, zal Uitlener trachten het gebrek of schade te (doen) herstellen. Indien dit niet mogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd zal Uitlener, indien mogelijk, Lener een alternatief Attribuut aanbieden. 

13.  Vrijwaring  

13.1 Behoudens dwingend recht en behoudens geval van opzet of roekeloosheid is Uitlener niet gehouden tot vergoeding van directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij Lener als bij derden. 

13.2 Lener vrijwaart Uitlener ter zake van eventuele vorderingen van derden. 

13.3 Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het door Uitlener met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde bedrag. 

13.4 Indien in voorkomende gevallen geen verzekeringsdekking bestaat, is de aansprakelijkheid van Uitlener beperkt tot een bedrag gelijk aan de waarde van de Servicepas. 

13.5 Lener is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van de aan hem uitgeleende Attributen door hem dan wel door derden. 

14.  Meldingsplicht Lener  

14.1 Lener dient Uitlener onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende of onroerende zaken van Lener, op de in de overeenkomst tot Uitleen genoemde Attributen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Uitlener dreigen te worden geschaad.

14.2 Hetzelfde geldt in geval van faillissement Lener, indien Lener surseance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden staakt. 

14.3 Wanneer zich een geval voordoet als in het voorgaande lid van dit artikel bedoeld, is Lener verplicht de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige uitleenovereenkomst. 

15.  Annulering  

15.1 Partijen kunnen de overeenkomst tot Uitleen voorafgaande aan de ingangsdatum van de uitleen te allen tijde schriftelijk opzeggen.

16.  Wijzigingen  

16.1 Wijzigingen en aanvullingen van de overeenkomst tot Uitleen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 

16.2 Mondelinge afspraken, gemaakt voor of na het sluiten van de overeenkomst, zijn niet geldig voor zover deze strijdig zijn met bepalingen uit deze algemene voorwaarden. 

---------------------